PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakres usług radcy prawnego:
 • postępowania sądowe o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy i o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy,
 • sprawy o odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące kar porządkowych,
 • sprawy dotyczące świadectw pracy i roszczenia z nimi związane,
 • sprawy o wynagrodzenia pracownicze,
 • umowy menadżerskie,
 • tworzenie, negocjowanie, opiniowanie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
 • tworzenie i opiniowanie m. in. regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • postępowania dotyczące wypadków przy pracy i roszczeń z nimi związanych,
 • sprawy związane z dyskryminacją pracowników oraz mobbingiem,
 • umowy dotyczące zakazu konkurencji.